ZPĚT NA POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE

Aktualizace článku: 7.9.2022; 16:15

Chcete vypovědět smlouvu o povinném ručení? Přehled všech způsobů výpovědi včetně vzorů výpovědních formulářů.

Chcete vypovědět smlouvu o pojištění vozidla, abyste mohli změnit pojišťovnu nebo třeba proto, že jste auto prodali? Důvodů, proč potřebujete zrušit povinné ručení jsou různé. Co je však důležité vědět je, že povinné ručení nelze vypovědět jen tak, kdykoliv se Vám zachce. Zákon o pojistné smlouvě totiž přesně stanovuje, za jakých podmínek lze pojištění zrušit. My Vás všemi různými způsoby a možnostmi výpovědi rádi provedeme a pokusíme se Vám ujasnit, jak na výpověď pojištění.

SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE

Přehled zákonem garantovaných způsobů, jak vypovědět pojistnou smlouvu včetně formulářů ke stažení:

1.) Výpověď povinného ručení ke konci pojistného období

Klíčová slova: Chci změnit pojišťovnu povinného ručení. Jak vypovědět pojištění? Vzor výpovědi povinného ručení?  

Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. 

Kde je to napsané? Zákon č. 37/2004 Sb., O pojistné smlouvě; § 22 Výpověď, odst.1 

Lidsky řečeno: Jde o nejčastější způsob výpovědi povinného ručení, když chcete změnit pojišťovnu. Běžící pojištění standardně můžete vypovědět jen ke konci pojistného období, které odpovídá vždy výročnímu dni počátku pojištění.  

Dá se tedy říci, vždy k takovým pomyslným „narozeninám“ Vaší pojistky. Když jste pojištění sjednali s počátkem např.: 12.5.2015 jeho výročním dnem je tedy každý rok ten den - 12.5.2016, 12.5.2017, atd… pojišťovna musí vždy akceptovat Vaši výpověď k tomuto dni. Musí ji akceptovat ale pouze tehdy, pokud Vaše žádost o ukončení smlouvy dorazí pojišťovně nejpozději 6 týdnů, před tímto dnem. 

 Výjimečně některé pojišťovny umožňují vypovědět pojištění i podle frekvence placení. Když platíte třeba pololetně nebo čtvrtletně, tak můžete vypovědět vždy k výročnímu dni ve čtvrtletí nebo pololetí, ale to umožňuje skutečně jen málokterá pojišťovna. 

Formulář pro výpověď pojištění tímto způsobem naleznete zde. Adresu, kam výpověď zaslat naleznete v našem seznamu pojišťoven. V tomto seznamu se také můžete podívat, zda musíte žádost posílat poštou nebo zda pojišťovna akceptuje také výpověď emailem. Zároveň v tomto seznamu naleznete také, zda pojišťovna akceptuje výpověď dle frekvence platby nebo jen ročně.Stáhnout vzor výpovědi
2. Výpověď pojistné smlouvy dohodou

Klíčová slova: Jak můžu zrušit pojištění? Jak můžu vypovědět pojištění? Lze pojištění vypovědět kdykoliv? 

Pojistitel a pojistník se mohou na zániku soukromého pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku soukromého pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.

 Kde je to napsané? Zákon č. 37/2004 Sb., O pojistné smlouvě; § 21 Dohoda 

Lidsky řečeno: Chcete-li vypovědět běžící pojistku v průběhu její platnosti, můžete pojišťovnu požádat dohodou o ukončení pojistné smlouvy s navrácením pojistného za zbývající dobu pojistky.  

Pojišťovna na takovou dohodu může a také nemusí přistoupit. Popravdě, pokud k tomu nemáte dost pádný důvod, tak na tuto možnost pojišťovna nepřistoupí. Je to logické, nechce si nechat odejít klienta.  

Pokud však máte skutečně pádný důvod, pojišťovna výpověď dohodou schválit může. Jen pro upřesnění, pádným důvodem nebude to, že Vám konkurence nabízí levnější pojištění :) Formulář pro výpověď pojištění tímto způsobem naleznete zde. Adresu, kam výpověď zaslat naleznete v našem seznamu pojišťoven. V tomto seznamu se také můžete podívat, zda musíte žádost posílat poštou nebo zda pojišťovna akceptuje také výpověď emailem.


Stáhnout vzor výpovědi
3.) Výpověď smlouvy do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy bez udání důvodu

Klíčová slova:  Můžu zrušit nově sjednané pojištění? Jak zrušit nové pojištění? Lze zrušit pojištění do 2 měsíců? 

Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká. 

Kde je to napsané? Zákon č. 37/2004 Sb., O pojistné smlouvě; § 22 Výpověď, odst.2 

Lidsky řečeno: Když si sjednáte pojištění, tak do 2 měsíců od chvíle, kdy jste pojištění sjednali, můžete požádat o jeho zrušení a to bez udání jakéhokoliv důvodu a pojišťovna jej musí zrušit, a to bez řečí.  

Žádost o zrušení pojišťovně pošlete tak, aby do 2 měsíců od data sjednání pojišťovně již skutečně Vaše žádost přišla. Když ji pošlete na poslední chvíli, tak ji pošta nemusí stihnout doručit a pojišťovna ji pak nemusí uznat. 

 Jakmile si žádost pojišťovna přečte, tak ještě pojištění 8 dní běží a 9 den se pojištění zruší. Pojišťovna Vám vrátí zpět zaplacené pojistné, na to máte samozřejmě nárok. Ponechá si však, poměrnou část za dobu než bylo pojištění zrušeno. Za tu dobu, jste byli totiž normálně pojištěni. 

Formulář pro výpověď pojištění tímto způsobem naleznete zde. Adresu, kam výpověď zaslat naleznete v našem seznamu pojišťoven. V tomto seznamu se také můžete podívat, zda musíte žádost posílat poštou nebo zda pojišťovna akceptuje také výpověď emailem.

Stáhnout vzor výpovědi
4.) Zánik z důvodu změny vlastníka vozidla (prodej, darování, úmrtí vlastníka vozidla, dědictví,..)

Klíčová slova:   Co s povinným ručením když prodám auto? Co s povinným ručením když zemře vlastník vozidla? Co s povinným ručením, když auto daruji? 

Pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zaniká dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla. 

Kde je to napsané? § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 168/1999Sb. 

Lidsky řečeno: Občas se stane, že vozidlo prodáme, někomu ho darujeme nebo třeba vlastník vozidla zemře a vozidlo je následně odkázáno někomu v rámci dědictví. Je nutné pamatovat na to, že změnou vlastníka dochází fakticky k neplatnosti povinného ručení, protože vlastník na smlouvě je najednou jiný, než je reálný vlastník.  

Z toho důvodu můžete pojištění řádně vypovědět právě z důvodu změny vlastníka a pojišťovna Vám vrátí nevyčerpané pojistné. Také je důležité upozornit, že není možné pojištění nechat běžet dál a jen informovat o změně vlastníka. Změna smlouvy neumožňuje změnit vlastníka vozidla v pojistce, ale je potřeba sjednat smlouvu novou.  

Pojišťovna smlouvu vypovídá ke dni, kdy takovou žádost obdržela. Nezapomeňte s výpovědí také na to, že pojišťovna chce potvrzení o změně vlastníka, proto je dobré přiložit kopii technického průkazu, případně kupní smlouvy nebo soudního rozhodnutí (dědictví). 

Info co se hodí: Formulář pro výpověď pojištění tímto způsobem naleznete zde. Adresu, kam výpověď zaslat naleznete v našem seznamu pojišťoven. V tomto seznamu se také můžete podívat, zda musíte žádost posílat poštou nebo zda pojišťovna akceptuje také výpověď emailem.

Stáhnout vzor výpovědi
5.) Zánik pojištění pro nezaplacení pojistného

Klíčová slova:  Co když nezaplatím povinné ručení? Zrušení pojištění když nezaplatím? Co když nezaplatím pojištění? 

Pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného a o této upomínce pojistitel současně informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit. 

Kde je to napsané? § 12 odst. 1 písm. e) zákona č. 168/1999Sb. 

Lidsky řečeno: Jestliže nezaplatíte do splatnosti pojistné za povinné ručení, pak Vám pojišťovna standardně zašle upomínku s výzvou k uhrazení pojistného. Jestliže ani po zaslání takové upomínky není pojistné uhrazeno, ukončí pojišťovna pojištění z důvodu nezaplacení pojistného. Běžně to trvá cca 3 měsíce (ze zákona minimálně 1 měsíc) a cca 3 upomínky (musí obsahovat datum případného vypovězení).  

Důležité je vědět, že po celou dobu, než k ukončení pojištění dojde, jste ze zákona pojištění a proto má pojišťovna nárok na úhradu pojistného alespoň této poměrné doby. Pojišťovna Vám tedy pošle informaci, že pojištění vypověděli, ale přesto musíte uhradit onu dobu (cca 3 měsíce), aby Vám u pojišťovny nevznikl dluh. Tuto částku skutečně uhradit musíte, ale jen za dobu, než došlo k vypovězení smlouvy.  Současně za tuto dobu máte nárok na připsání bonusu/malusu. Často je tento způsob využíván v okamžiku, kdy nestihnete řádně ukončit pojištění 6 týdnů před výročím smlouvy. 

Info co se hodí: Pro tento případ žádnou výpověď neposíláte :) Tady posílá naopak pojišťovna.

6.) Výpověď do 3 měsíců od vzniku pojistné události

Klíčová slova:  Můžu vypovědět pojištění po pojistné události? Ruší pojistná událost pojištění?Může pojišťovna zrušit pojištění po škodné události? 

Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká. 

Kde je to napsané? Zákon č. 37/2004 Sb., O pojistné smlouvě; § 22 Výpověď, odst.3 

Lidsky řečeno: Když dojde k pojistné události, tedy když se stane něco, kvůli čemu pojistku máte sjednánu, pak ze zákona Vy i pojišťovna můžete zažádat o výpověď pojistné smlouvy. Důvodů může být několik, třeba touto událostí došlo ke zničení pojištěné věci a tím je zbytečné mít pojištění dále nebo jste třeba nebyli spokojeni s plněním pojišťovny.  

Naopak pojišťovna může vyhodnotit, že jste pro ni příliš rizikový klient a pojištění následně raději ukončí (vzniklou škodu samozřejmě musí zaplatit podle platnosti a podmínek smlouvy). Tuto žádost musíte pojišťovně doručit do 3 měsíců ode dne vzniku pojistné události.  

Stejný termín platí v případě, že výpověď oznámí pojišťovna. Pojištění následně zaniká 1 měsíc od data, kdy byla výpověď doručena. 

Info co se hodí: Formulář pro výpověď pojištění tímto způsobem naleznete zde. Adresu, kam výpověď zaslat naleznete v našem seznamu pojišťoven. V tomto seznamu se také můžete podívat, zda musíte žádost posílat poštou nebo zda pojišťovna akceptuje také výpověď emailem.

Stáhnout vzor výpovědi
7.) Ukončení povinného ručení pro zánik nebo vyřazení vozidla z registru vozidel

Klíčová slova:  ​Jak vypovědět povinné ručení při vyřazení z evidence vozidel? Lze vypovědět povinné ručení, když dám značky do depozitu? Lze vypovědět povinné ručení když likviduji auto? 

Pojištění zaniká dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel, zaniklo; vozidlo zanikne okamžikem, kdy nastane nevratná změna znemožňující jeho provoz. Případně zaniká dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel, pokud se pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení. 

Kde je to napsané? § 12 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 168/1999Sb. 

Lidsky řečeno: Zničíte-li vozidlo (ať již úmyslně na vrakovišti nebo nehodou)  a nebo jej alespoň odhlásíte z registru vozidel (tzv. značky dáte do depozitu) můžete na základě toho vypovědět pojištění a to okamžitě s platností ode dne, kdy vozidlo bylo oficiálně zlikvidováno/odhlášeno z evidence vozidel.  

Pojišťovna Vám také vrátí nevyčerpané pojistné za zbývající dobu pojistky. Odevzdání značek do depozita se tak často stává způsobem jak vypovědět pojistnou smlouvu.  Zde je však dobré upozornit na to, že občas (je to tedy skutečně spíše zřídkakdy) pojišťovna ověřuje, zda je vozidlo skutečně odhlášeno i po několika dnech. (Že jste jej neodhlásili kvůli „potvrzení“ a hned znovu přihlásili). 

Info co se hodí: Formulář pro výpověď pojištění tímto způsobem naleznete zde. Adresu, kam výpověď zaslat naleznete v našem seznamu pojišťoven. V tomto seznamu se také můžete podívat, zda musíte žádost posílat poštou nebo zda pojišťovna akceptuje také výpověď emailem.

Stáhnout vzor výpovědi
8.) Zánik pojištění z důvodu odcizení vozidla

Klíčová slova: ​Mohu vypovědět povinné ručení, když mi odcizí vozidlo? Co s pojištěním když mi ukradli auto? Musím platit pojištění za ukradené auto? 

Pojištění lze ukončit z důvodu odcizení vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o odcizení vozidla. 

Kde je to napsané? § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 168/1999Sb. 

Lidsky řečeno: V případě, že je Vám vozidlo odcizeno, můžete k okamžiku odcizení pojištění vypovědět a žádat o vyplacení nevyčerpaného pojistného za zbylé období. Povinné ručení po dobu jeho opětovného nalezení mít sjednáno nemusíte. Pojištění lze vypovědět však pouze v případě doložením protokolu od Policie ČR. 

Info co se hodí: Formulář pro výpověď pojištění tímto způsobem naleznete zde. Adresu, kam výpověď zaslat naleznete v našem seznamu pojišťoven. V tomto seznamu se také můžete podívat, zda musíte žádost posílat poštou nebo zda pojišťovna akceptuje také výpověď emailem.

Stáhnout vzor výpovědi
9.) Výpověď pojištění z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného na další pojistné období

Klíčová slova: Pojišťovna mi navýšila pojistné, co mám dělat? Musím akceptovat navýšení pojistného od pojišťovny? 

Pojišťovna mi zdražila pojištění vozidla, co s tím? 

Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak soukromé pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit. 

Kde je to napsané? Zákon č. 37/2004 Sb., O pojistné smlouvě; § 13, odst.4 

Lidsky řečeno: Jestliže Vám pojišťovna oznámila, že máte uhradit pojistné na další období a toto pojistné se oproti předchozímu období liší, můžete takové pojištění vypovědět do jednoho měsíce od doručení oznámení o navýšení pojistného. Výhodou je, že v tomto případě nemusíte dodržet lhůtu 6-týdnů před výročím smlouvy.  

Pozor, často se stává, že pojišťovny udělují na první rok pojištění určité slevy, které následně již 2 rok ale neplatí. Jestliže je při sjednání smlouvy uvedeno, že daná sleva je časově omezená, pak se nepovažuje takové navýšení jako důvod k výpovědi, protože jsme s tímto navýšením byli seznámeni při sjednání.

Info co se hodí: Formulář pro výpověď pojištění tímto způsobem naleznete zde. Adresu, kam výpověď zaslat naleznete v našem seznamu pojišťoven. V tomto seznamu se také můžete podívat, zda musíte žádost posílat poštou nebo zda pojišťovna akceptuje také výpověď emailem

Stáhnout vzor výpovědi
SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE
Informace o autorovi použité fotografie: Image by rawpixel.com on Freepik