Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

Každý zaměstnanec odpovídá za škody, které způsobil svému zaměstnavateli v důsledku porušení pracovních povinností. Náhradu škody, kterou jako zaměstnanec způsobíte, upravuje zákoník práce a to konkrétně Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který mimo jiné říká, že zaměstnavatel může po svém zaměstnanci požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku průměrné měsíční hrubé mzdy (§257, odst 2).

Pojištění odpovědnosti zaměstnance je čistě dobrovolným pojištěním. Nemáte proto ze zákona povinnost, mít pojištění odpovědnosti sjednáno. Řada zaměstnavatelů však toto pojištění po svých zaměstnancích požaduje. Podívejte se, jaké možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnanců nabízí a na co si při výběru vhodného pojištění dát pozor.

Řada pojištění totiž nemusí vůbec vyhovovat, například specifikům Vaší práce. Také se zde dozvíte, jaké pojišťovny pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance nabízejí, a že některé pojišťovny ho nabízí pod názvem "Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání".

ZPĚT

Odpovědnost zaměstnance

Odpovědnost vůči zaměstnavateli

Tagy:

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Časté dotazy k pojištění vozidel

Odpovědnost za škodu

Česká pojišťovna

ČSOB pojišťovna

Generali

Kooperativa

ČPP

HVP

Více informací: klikni zde

Česká pojišťovna - Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání / Pojištění je určeno pro zaměstnance a poskytuje ochranu pro případ, kdy způsobíte škodu svému zaměstnavateli / Pojištění se vztahuje na škody na: A) Újmu na zdraví; B) Škody na věci; C) Finanční škody / Možnost ročně vyčerpat až dvojnásobek limitu, počet pojistných událostí není omezen / Pojištění kryje také škody způsobené poškozením nebo zničením služebních věcí (oblečení, notebook, mobil, auto, atd...) / Kryje škody způsobené při výkonu na Dohodu o provedení práce (DPP) a Dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
 / Pojištění se vztahuje také na osoby zaměstnané ve služebním poměru - např.: Policie ČR, Voják z povolání, Hasič, atd... / Pojištění se vztahuje i na tzv. křížovou odpovědnost, tedy na situace, kdy je zaměstnanec vlastníkem či spoluvlastníkem firmy ve které je zaměstnán, případně je 
 takovým vlastníkem osoba blízká.

Chci si nezávazně spočítat cenu pojištění pro mě

Pojistné limity:
- 50.000,-Kč
 - 100.000,-Kč
 - 150.000,-Kč
 - 200.000,-Kč
 - 250.000,-Kč
 - 300.000,-Kč

Spoluúčast:
- 10%
 - 20%
 - 30%

 

Územní platnost:
- Celý svět

 

Pojištění služebních věcí:
- Ano
 - Pojištění kryje pouze poškození či zničení svěřených věcí

 - Pojištění nekryje jejich ztrátu

 

Pracovní poměr:
- Hlavní pracovní poměr (HPP)
 - Dohoda o provedení práce (DPP)
 - Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
 - Služební poměr

 

Možnost řízení motorového vozidla:
- Lze zvolit řízení motorového vozidla
 - Vztahuje se také na drážní vozidla

 

Křížová odpovědnost:
- Ano

+ Všeobecné pojistné podmínky najdete zde

Další ustanovení dle všeobecných pojistných podmínek:

 

  / Pojištění se vztahuje také na odpovědnost za škodu na lukách, stromech, zahradních, polních i lesních kulturách, kterou způsobila při pastvě zvířata, za něž odpovídá pojištěný svému zaměstnavateli.
   (DPPO-O-01/2015, článek 5, odst. 2)

  / Pojištění vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli v důsledku aktivní závodní účasti na dostizích, závodech a sportovních podnicích všeho druhu, jakož i na přípravě k
    nim. (DPPO-O-01/2015, článek 5, odst. 3)
  / Pojištění vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce, pokud došlo k jejich poškození nebo zničení, s výjimkou škod způsobených
    nedodržením předepsané obsluhy nebo údržby. (DPPO-O-01/2015, článek 5, odst. 4)

  / Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s
    pojištěným ve společné domácnosti, většinovou majetkovou účast nebo ve kterém má většinovou majetkovou účast člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu či osoba, která vykonává činnost
    společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení, nebo jejich manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti, je-li tento subjekt jeho
    zaměstnavatelem.. (DPPO-O-01/2015, článek 5, odst. 5)

 

  / Dopravním prostředkem se pro účely tohoto pojištění rozumí zařízení, které je určeno pro dopravu osob nebo věcí po zemi, ve vzduchu, na vodě nebo pod zemí (včetně vysokozdvižných, nízkozdvižných,
    paletovacích, plošinových vozíků, tahačů, vlaků, tramvají, letadel, plavidel, metra apod.), jakož i pracovní stroj poháněný vlastním motorem a opatřený místem pro obsluhu, i když jeho primární funkcí není
   doprava (např. zahradní traktory, golfové vozíky a jiné nesilniční pojízdné stroje, podlahové mycí stroje, sněžné rolby, vrtné soupravy, bagry, jeřáby, nakladače, rypadla, plošiny, hydraulické ruky, válce a další
   stavební stroje a technika i jiné mobilní pracovní stroje). (DPPO-O-01/2015, článek 9)

  / Pojištění nezaniká skončením pracovněprávního nebo služebního vztahu, ledaže pojistník pojišťovně neprodleně oznámí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. (DPPO-O-01/2015, článek 10)

 

 

Hlavní výluky, na co se pojištění nevztahuje, dle všeobecných pojistných podmínek:

 

  Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:
  / Vzniklou schodkem na svěřených hodnotách (např. MANKO), které je pojištěný povinen vyúčtovat; (DPPO-O-01/2015, článek 6, písm.a)

  / Způsobenou vyrobením zmetku (vadného výrobku) nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích; (DPPO-O-01/2015, článek 6, písm.b)

  / Vzniklou zaplacením majetkové sankce (včetně pokut) uložené zaměstnavateli v důsledku jednání pojištěného, s výjimkou sankce uložené v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo
    pojistného na veřejné pojištění (zdravotní, sociální); (DPPO-O-01/2015, článek 6, písm.c)

  / Způsobenou zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání není na území České republiky.(DPPO-O-01/2015, článek 6, písm.d)

  / Vzniklou zaměstnavateli následkem určení nesprávné ceny (rozpočtu) nebo dodání chybných nebo neúplných podkladů, které měly vliv na stanovení ceny; (DPPO-O-01/2015, článek 6, písm.e)

  / Vzniklou v souvislosti s nefunkčností softwaru, poskytováním hromadného zpracování dat a internetových služeb; (DPPO-O-01/2015, článek 6, písm.f)

  / Způsobenou na pneumatikách a dopravovaných věcech; to neplatí, pokud škoda vznikla při dopravní nehodě a pojistnou smlouvou je pojištěno nebezpečí uvedené pod písm. h) tohoto bodu;

   (DPPO-O-01/2015, článek 6, písm.g)

  / Vzniklou v souvislosti s řízením dopravního prostředku; to neplatí, je-li pojistnou smlouvou toto nebezpečí pojištěno, přičemž i v takovém případě se pojištění nevztahuje na škodu či újmu způsobenou
    provozem vozidla, jejíž krytí je předmětem povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. (DPPO-O-01/2015, článek 6, písm.h)

  / způsobenou na věcech, které pojištěný převzal za účelem zpracování, opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné či jiné pomoci. (VPPMO-O-01/2015, článek 25, odst.1, písm.e)

 

Více informací: klikni zde

ČSOB pojišťovna - Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání / Pojištění je určeno pro zaměstnance a poskytuje ochranu pro případ, kdy způsobíte škodu svému zaměstnavateli / Pojištění se vztahuje na škody na: A) Újmu na zdraví; B) Škody na věci; C) Finanční škody / Pojištění kryje také škody způsobené poškozením nebo zničením služebních věcí (oblečení, notebook, mobil, auto, atd...) / Kryje škody způsobené při výkonu na Dohodu o provedení práce (DPP) a Dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
 / Pojištění se vztahuje také na osoby zaměstnané ve služebním poměru - např.: Policie ČR, Voják z povolání, Hasič

Chci si nezávazně spočítat cenu pojištění pro mě

Pojistné limity:
- 60.000,-Kč
 - 80.000,-Kč
 - 120.000,-Kč
 - 200.000,-Kč
 - 300.000,-Kč
 - 400.000,-Kč
 - 500.000,-Kč
 - 600.000,-Kč
 - 700.000,-Kč

Spoluúčast:
- 1.000,-Kč
 - 10%, min.1.000,-Kč
 - 25%, min.1.000,-Kč

 

Územní platnost:
- Celý svět

 

Pojištění služebních věcí:
- Ano
 - Pojištění kryje pouze poškození či zničení svěřených věcí
 
- Pojištění nekryje jejich ztrátu

 

Pracovní poměr:
- Hlavní pracovní poměr (HPP)
 - Dohoda o provedení práce (DPP)
 - Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
 - Služební poměr

 

Možnost řízení motorového vozidla:
- Lze zvolit řízení motorového vozidla
 - Vztahuje se také na drážní vozidla, letadla či plavidla
 - Pojištění rozlišuje referenční řidiče a řidiče z povolání
 - Za řidiče z povolání se považuje takový řidič, u kterého řízení
   převažuje v pracovní době nebo také řidiči paletovacích vozíků,
   vysokozdvižných vozíků, apod., bez ohledu na to, zda jejich řízení v
   pracovní době převažuje

 

Křížová odpovědnost:
- Ne

+ Všeobecné pojistné podmínky najdete zde

Další ustanovení dle všeobecných pojistných podmínek:

 

  / Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku (je-li pojištění sjednáno na  dobu kratší, v  průběhu
   doby trvání pojištění), nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.(VPP ODO 2014, Část C, Článek 3, odst.2)

 

Hlavní výluky, na co se pojištění nevztahuje, dle všeobecných pojistných podmínek:

 

  Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:
  / Vzniklou schodkem na svěřených hodnotách (např. MANKO), které je povinen vyúčtovat,  (VPP ODO 2014, Část C, Článek 2, odst.1h)

  / Vadnou manuální prací při  montážích, opravách, úpravách a  stavebních pracích, pokud škoda vznikla pouze zaměstnavateli, aniž by náhradu škody na zaměstnavateli nárokovala jiná osoba
   (VPP ODO 2014, Část C, Článek 2, odst.1i)

  / Vyrobením zmetku (VPP ODO 2014, Část C, Článek 2, odst.1j)

  / Chybným zaměřením věci při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích (VPP ODO 2014, Část C, Článek 2, odst.1k)

  / Pochybením při ekonomických nebo nákladových kalkulacích s výjimkou škod způsobených při účetní, daňové nebo auditorské činnosti (VPP ODO 2014, Část C, Článek 2, odst.1l)

  / Ztrátou svěřených věcí (VPP ODO 2014, Část C, Článek 2, odst.1n)

  / Uložením majetkových sankcí zaměstnavateli v důsledku jednání pojištěného, s výjimkou sankcí uložených v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění
   (zdravotní, sociální apod.), (VPP ODO 2014, Část C, Článek 2, odst.1o)

  / Na  pneumatikách, discích kol a  přepravovaných věcech, s  výjimkou škod vzniklých při  dopravní nehodě, kdy zároveň došlo k poškození i jiných věcí, než v tomto písmenu jmenovaných, a tato dopravní
    nehoda byla šetřena policií, (VPP ODO 2014, Část C, Článek 2, odst.1r)

  / Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému (Křížová odpovědnost)  (VPP ODO 2014, Část C, Článek 2, odst.3)

Více informací: klikni zde

Generali pojišťovna - Pojištění odpovědnosti zaměstnance / Pojištění je určeno pro zaměstnance a poskytuje ochranu pro případ, kdy způsobíte škodu svému zaměstnavateli / Pojištění se vztahuje na škody na: A) Újmu na zdraví; B) Škody na věci; C) Finanční škody; D) Náklady právního zastoupení / Pojištěný má možnost vyčerpat ročně až dvojnásobek sjednaného limitu bez omezení pojistných událostí. Toto ujednání se nevztahuje na sublimity z připojištění. / Pojištění kryje také škody způsobené poškozením nebo zničením služebních věcí (oblečení, notebook, mobil, auto) / Kryje také škody způsobené při výkonu na Dohodu o provedení práce (DPP) a Dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
 / Pojištění se vztahuje také na osoby zaměstnané ve služebním poměru - např.: Policie ČR, Voják z povolání, Celník, Vězeňská služba, Hasič, atd... / Pojištění se vztahuje také na škodu vzniklou na přepravovaných věcech ve vozidle, se kterým zaměstnanec způsobil nehodu / Pojištění kryje také ztrátu svěřených věcí (např. notebook zapomenete v restauraci) / Pojištění kryje také ztrátu pokutových bloků, je-li zaměstnavatelem orgán veřejné správy / Pojištění se vztahuje také na pokuty a penále, které zaměstnavateli udělí orgán veřejné správy na základě zavinění zaměstnance

Chci si nezávazně spočítat cenu pojištění pro mě

Pojistné limity:
- 60.000,-Kč
 - 80.000,-Kč
 - 100.000,-Kč
 - 120.000,-Kč
 - 150.000,-Kč
 - 200.000,-Kč
 - 250.000,-Kč
 - 300.000,-Kč
 - 350.000,-Kč
 - 400.000,-Kč
 - 450.000,-Kč
 - 500.000,-Kč

Spoluúčast:
- 1/3 škody
 - 1.000,-Kč
 - 2.000,-Kč
 - 3.000,-Kč
 - 5.000,-Kč

 

Územní platnost:
- Celý svět

 

Pojištění služebních věcí:
- Ano
 - Pojištění kryje i ztrátu svěřených věcí

 

Pracovní poměr:
- Hlavní pracovní poměr (HPP)
 - Dohoda o provedení práce (DPP)
 - Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
 - Služební poměr

 

Možnost řízení motorového vozidla:
- Lze zvolit řízení motorového vozidla
 - Vztahuje se také na drážní vozidla
 - Vztahuje se také na plavidla

 

Křížová odpovědnost:
- Ano

Pojištění obsluhy pracovních strojů:
- Ano
 - Pojištění kryje škody způsobené tímto pracovním
    strojem i na tomto pracovním stroji.

 

Pojištění pokut a penále:
- Ano
 - Kryje škody vzniklé následkem udělení pokuty či
   penále správním orgánem na základě zavinění
   zaměstnance
- Pozor! Toto připojištění nekryje pokuty udělené
    např. Policií při řízení vozidla

+ Všeobecné pojistné podmínky najdete zde

Další ustanovení dle všeobecných pojistných podmínek:

 

  / Celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí, včetně náhrady nákladů právního zastoupení, v jednom ročním pojistném období nepřesáhne dvojnásobek limitu pojistného plnění sjednaného
    v pojistné smlouvě (VPP ZAM 2016/03, Článek 13, odst.3)

  / Sublimit pro volitelná připojištění se sjednává pro jednu a všechny pojistné události v ročním pojistném období (VPP ZAM 2016/03, Článek 13, odst.6)

  / Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění za škody, o kterých se dozvěděl později, než 30 dnů po zániku pojištění. (VPP ZAM 2016/03, Článek 19.3, odst.2)

  / Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno volitelné připojištění Řidiči, pojištění se v rozsahu tohoto připojištění vztahuje na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli držením,
    používáním nebo provozem motorových vozidel, drážních vozidel, plavidel a přívěsů svěřených zaměstnanci zaměstnavatelem k plnění pracovních úkolů, pojištění se však vztahuje výlučně na povinnost
    nahradit škodu způsobenou: na tomto motorovém vozidle, drážním vozidle, plavidle a přívěsu; na pneumatikách a discích kol u tohoto motorového vozidla, drážního vozidla nebo přívěsu, vznikla-li škoda
    při události šetřené místně příslušným policejním orgánem; na věcech, které jsou přepravovány tímto motorovým vozidlem, drážním vozidlem, plavidlem nebo přívěsem, vznikla-li škoda při události
    šetřené místně příslušným policejním orgánem; vyproštěním či odtahem tohoto motorového vozidla,  drážního vozidla, plavidla nebo přívěsu, a to pouze v nezbytném rozsahu.
    (VPP ZAM 2016/03, Článek 20, odst.1a)

 

  / Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno volitelné připojištění Pracovní stroje, pojištění se v rozsahu tohoto připojištění vztahuje na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli
   držením, používáním nebo provozem pracovního stroje, vyjma škod způsobených: provozem vozidla, plavidla, přívěsu nebo jiného dopravního prostředku, dojde-li ke škodě v souvislosti s jeho jízdou, 
   plavbou nebo jiným pohybem z místa na místo, aniž by při tom vykonával další činnost, ke které je jako pracovní stroj určen; provozem pracovního stroje na pozemních komunikacích, není-li upevněn na
   jednom místě a jeho pohyb po kolech, pásech, řetězech nebo jiným způsobem je tím zcela znemožněn (VPP ZAM 2016/03, Článek 20, odst.1b)

 

  / Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno volitelné připojištění Ztráta svěřených věcí, pojištění se v rozsahu tohoto připojištění vztahuje na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou
   zaměstnavateli: ztrátou svěřených věcí, tj. nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které zaměstnavatel zaměstnanci svěřil ve smyslu ustanovení § 255 zákoníku práce; ztrátou
   svěřených pokutových bloků, je-li tento zaměstnavatel orgánem veřejné správy (VPP ZAM 2016/03, Článek 20, odst.1c)

 

  / Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno volitelné připojištění Pokuty, penále, pojištění se v rozsahu tohoto připojištění vztahuje na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli
   uložením pokuty nebo penále na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu. (VPP ZAM 2016/03, Článek 20, odst.1d)

 

Hlavní výluky, na co se pojištění nevztahuje, dle všeobecných pojistných podmínek:

 

  Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:
  / Způsobenou schodkem na svěřených hodnotách (např. MANKO), které je pojištěný povinen vyúčtovat; (VPP ZAM 2016/03, Článek 19.5, odst.1, písm.j)

  / Způsobenou pochybením, v jehož důsledku došlo k vyrobení vadného výrobku; (VPP ZAM 2016/03, Článek 19.5, odst.1, písm.n)

  / Způsobenou vadnou manuální prací nebo pochybením při výkonu dozoru či dohledu u montáží, oprav, úprav a stavebních prací; (VPP ZAM 2016/03, Článek 19.5, odst.1, písm.o)

  / Vzniklou případech, kdy byl pojištěný pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných psychotropních a omamných látek; (VPP ZAM 2016/03, Článek 19.5, odst.1, písm.r)

  / Způsobenou nedodržením předepsané obsluhy, údržby nebo technologického postupu; (VPP ZAM 2016/03, Článek 19.5, odst.1, písm.s)

Více informací: klikni zde

Kooperativa pojišťovna - Pojištění odpovědnosti z povolání / Pojištění je určeno pro zaměstnance a poskytuje ochranu pro případ, kdy způsobíte škodu svému zaměstnavateli / Pojištění nelze sjednat v případě Dohody o provedení práce (DPP) / Pojištění kryje také škody způsobené poškozením nebo zničením služebních věcí (oblečení, notebook, mobil, auto, atd...)
 / Pojišťovna k tomuto pojištění veřejně neuvádí příliš detailní informace

Cenu pojištění nelze spočítat on-line

Pojistné limity:
- neuvádí

Spoluúčast:
- neuvádí

 

Územní platnost:
- neuvádí

 

Pojištění služebních věcí:
- Pojištění kryje pouze poškození či zničení svěřených věcí
 
- Pojištění nekryje jejich ztrátu


Křížová odpovědnost (např. zaměstnání v rodinné firmě):
- Nelze pojistit

 

Řízení motorového vozidla:

 - Lze připojistit
 - Škody na pneumatikách, discích a nákladu kryje pouze v případě
   dopravní nehody šetřené Policií ČR

+ Všeobecné pojistné podmínky najdete zde

 

Hlavní výluky, na co se pojištění nevztahuje, dle všeobecných pojistných podmínek:

 

  Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:

  / Vzniklou při činnosti konané na základě dohody o provedení práce (M-800/14, Článek 2, odst.1, písm.c)

  / Vyrobením vadného výrobku (M-800/14, Článek 2, odst.1, písm.e)

  / Vadně provedenou prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích (M-800/14, Článek 2, odst.1, písm.f)

  / Zanedbání stanovené obsluhy a údržby (M-800/14, Článek 2, odst.1, písm.g)

  / Schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat (M-800/14, Článek 2, odst.1, písm.h)

  / Vzniklou tím, že zaměstnavateli byla v důsledku jednání pojištěného uložena nebo vůči němu uplatněna majetková sankce (např.pokuta, penále, smluvní pokuta, úrok z prodlení) s výjimkou sankcí
    uložených v souvislosti s výpočtem a placením daní, poplatků cel nebo pojistného na veřejném pojištění (zdravotní, sociální, apod.) (M-800/14, Článek 2, odst.1, písm.k)

  / Vzniklou právnické osobě, ve které má pojištěný, jeho manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné domácnosti, většinovou majetkovou
    účast (větší než 50%) (M-800/14, Článek 2, odst.2, písm.b)

Více informací: klikni zde

Česká Podnikatelská Pojišťovna - Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání / Pojištění je určeno pro zaměstnance a poskytuje ochranu pro případ, kdy způsobíte škodu svému zaměstnavateli / Pojištění kryje také škody způsobené poškozením nebo zničením služebních věcí (oblečení, notebook, mobil, auto, atd...)
 / Pojišťovna k tomuto pojištění veřejně neuvádí příliš detailní informace

Cenu pojištění nelze spočítat on-line

Pojistné limity:
- 60.000,-Kč
 - 100.000,-Kč
 - 150.000,-Kč
 - 200.000,-Kč

Spoluúčast:
- 5.000,-Kč (Bez řízení vozidel)
 - 30%, min.5.000,-Kč (S řízením vozidel)

 

Územní platnost:
- Česká republika
 - Možnost rozšířit územní platnost

 

Pojištění služebních věcí:
- Pojištění kryje pouze poškození či zničení svěřených věcí
 
- Pojištění nekryje jejich ztrátu

 

Možnost řízení motorového vozidla:
- Lze zvolit řízení motorového vozidlaVíce informací: klikni zde

Hasičská Vzájemná Pojišťovna - Pojištění odpovědnosti zaměstnance / Pojištění je určeno pro zaměstnance a poskytuje ochranu pro případ, kdy způsobíte škodu svému zaměstnavateli / Pojištění kryje také škody způsobené poškozením nebo zničením služebních věcí (oblečení, notebook, mobil, auto, atd...)
 / Pojišťovna k tomuto pojištění veřejně neuvádí příliš detailní informace

Cenu pojištění nelze spočítat on-line

Pojistné limity:
- 75.000,-Kč

 - 120.000,-Kč
 - 200.000,-Kč

Spoluúčast:
- 10%, min. 1.000,-Kč
 - 20%, min. 2.000,-kč

 

Územní platnost:
- Česká republika
 - Možnost rozšířit na Evropu

 

Pojištění služebních věcí:
- Pojištění kryje pouze poškození či zničení svěřených věcí
 
- Pojištění nekryje jejich ztrátu


Křížová odpovědnost (např. zaměstnání v rodinné firmě):
- Nelze pojistit

TIP! Nepleťte si  Pojištění  odpovědnosti z výkonu povolání s Pojištěním profesní odpovědnosti. Jde o dva zcela odlišné typy pojištění. Pojištění Profesní odpovědnosti je určeno pro zákonem určené profese, ze kterých plyne jiná míra odpovědnosti. Jde například o lékaře, právníky, advokáty, poradce, notáře, projektanty, architekty, apod...

Nejnovější články:

Kontakt

Pojištění-Přehledně.cz

IČO:           00971944

WEB:          www.pojisteni-prehledne.cz

E-MAIL:     info@pojisteni-prehledne.cz

TELEFON: 776 869 306

„Cítit se v bezpečí a být v bezpečí je obrovský rozdíl“

Sociální sítě

Naši partneři:

Snow.cz